Verwerkersovereenkomst van VASCO-fulfilment B.V.

Verwerkersovereenkomst

Klantnaam  (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke),

en

VASCO-fulfilment B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62864165 (hierna: VASCO-fulfilment),

overwegende, dat

 • Verwerkingsverantwoordelijke beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen,
 • Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde vormen van verwerking wil laten verrichten door VASCO-fulfilment, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen aanwijst,
 • VASCO-fulfilment tevens bereid is de wettelijk verplichte maatregelen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) te nemen, voor zover dit binnen zijn macht ligt,
 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

 • VASCO-fulfilment verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het afhandelen van bestellingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 • Het betreft de categorieën persoonsgegevens, en de categorieën betrokkenen, zoals opgenomen in Bijlage 1.
 • VASCO-fulfilment zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal VASCO-fulfilment op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
 • De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen VASCO-fulfilment

 • Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal VASCO-fulfilment zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • VASCO-fulfilment zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 • De verplichtingen van VASCO-fulfilment die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van VASCO-fulfilment, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 • VASCO-fulfilment zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
 • VASCO-fulfilment zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).
 • VASCO-fulfilment zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal VASCO-fulfilment de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

 • VASCO-fulfilment mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast mag VASCO-fulfilment de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • VASCO-fulfilment zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat. VASCO-fulfilment staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de EER sprake is van een passend beschermingsniveau.
 • In het bijzonder zal VASCO-fulfilment bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 • VASCO-fulfilment stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. VASCO-fulfilment verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.
 • VASCO-fulfilment is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan VASCO-fulfilment zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is VASCO-fulfilment uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 • Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van subverwerkers

 • VASCO-fulfilment mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden (subverwerkers) onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde subverwerker onaanvaardbaar voor haar is.
 • VASCO-fulfilment zorgt er in ieder geval voor dat deze subverwerkers schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en VASCO-fulfilment zijn overeengekomen. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.
 • VASCO-fulfilment staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze subverwerkers en is bij fouten van deze subverwerkers zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.
 • Verwerkingsverantwoordelijke geeft VASCO-fulfilment toestemming gebruik te maken van subverwerkers zoals vermeld op https://picqer.com/nl/privacy/verwerkers.

Artikel 6. Beveiliging

 • VASCO-fulfilment zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 • VASCO-fulfilment heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
 • Pseudonimisering van persoonsgegevens waar mogelijk
  • VASCO-fulfilment staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal VASCO-fulfilment zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
  • Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan VASCO-fulfilment ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

 • Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt VASCO-fulfilment de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 • Een melding moet altijd worden gedaan.
 • De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
 • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de maatregelen die VASCO-fulfilment heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
  • VASCO-fulfilment zal conform artikel 33.5 AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal VASCO-fulfilment de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 • In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan VASCO-fulfilment, zal VASCO-fulfilment het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. VASCO-fulfilment mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • Op alle persoonsgegevens die VASCO-fulfilment van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. VASCO-fulfilment zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 • Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

 • Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
 • Deze audit mag eens per jaar plaatsvinden alsook bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
 • VASCO-fulfilment zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 • De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door VASCO-fulfilment worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van VASCO-fulfilment en op de wijze zoals VASCO-fulfilment zelf bepaalt, worden doorgevoerd door VASCO-fulfilment.
 • De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van VASCO-fulfilment voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door VASCO-fulfilment ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van VASCO-fulfilment voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 30.000,00.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
 • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
 • redelijke en aantoonbare kosten om VASCO-fulfilment ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
 • redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
  • De aansprakelijkheid van VASCO-fulfilment voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
  • De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VASCO-fulfilment of haar bedrijfsleiding.
  • Tenzij nakoming door VASCO-fulfilment blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van VASCO-fulfilment wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke VASCO-fulfilment onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VASCO-fulfilment ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat VASCO-fulfilment in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  • Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen VASCO-fulfilment die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12. Duur en beëindiging

 • Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
 • Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 • Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal VASCO-fulfilment – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
 • Partijen mogen deze overeenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
 • Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Aldus door ons overeengekomen en ondertekend:

Namens Verwerkingsverantwoordelijke

Naam: Klantnaam

Functie: functie

Datum: datum

Handtekening

Namens VASCO-fulfilment

Naam: Ruben de Jager

Functie: directeur

Datum: 18-09-2019

Handtekening

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

VASCO-fulfilment zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Geschiedenis van aankopen, retouren en leveringen
 • Overige persoonsgegevens die in het opmerkingen veld van een bestelling zijn achtergelaten
 • Overige persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke wordt opgeslagen in VASCO-fulfilment

Van de categorieën betrokkenen:

 • Leveranciers
 • Klanten

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart VASCO-fulfilment voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.