085 – 022 0009 info@vasco-fulfilment.nl

Privacyverklaring Vasco-Fulfilment B.V.

Welkom op de website van VASCO-fulfilment B.V. en/of het WMS (Warehouse Management Systeem) van VASCO-fulfilment B.V. Deze website/dit WMS (‘deze website/dit WMS’) is wordt geëxploiteerd door VASCO-fulfilment B.V.

Bezoekers van de website/het WMS dienen zich te houden aan de onderstaande voorwaarden. Lees deze daarom zorgvuldig door alvorens door te gaan.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Uw toegang tot en gebruik van deze website/dit WMS is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden die hieronder uiteen worden gezet (‘Gebruiksvoorwaarden’) en alle van toepassing zijnde wetten.

ACCEPTATIE VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN
Door deze website/dit WMS te openen en te gebruiken accepteert u en stemt u ermee zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende Gebruiksvoorwaarden en alle hierin opgenomen aanvullende voorwaarden en bepalingen. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze website/dit WMS NIET te gebruiken. Als u niet akkoord gaat met aanvullende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) of op specifieke transacties die via deze website/dit WMS worden afgesloten, dan mag u NIET het deel van de website/het WMS gebruiken dat dergelijke Inhoud bevat of via welk dergelijke transacties kunnen worden afgesloten en u mag deze inhoud niet gebruiken dan wel dergelijke transacties afsluiten.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door VASCO-fulfilment B.V. worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht na plaatsing op deze website/dit WMS. Controleer regelmatig de Gebruiksvoorwaarden die op deze website/dit WMS worden gepubliceerd om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website/dit WMS.

Andere websites en WMS-systemen van VASCO-fulfilment B.V. kunnen hun eigen Gebruiksvoorwaarden hebben die erop van toepassing zijn. Er kunnen ook specifieke bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn op specifieke inhoud, producten, materialen, diensten of informatie die op deze website/dit WMS (de “Inhoud”) staat en/of beschikbaar is of op transacties die via deze website/dit WMS worden afgesloten. Dergelijke specifieke voorwaarden vormen een aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden en prevaleren, in geval van tegenstrijdigheid, boven deze Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke specifieke voorwaarden vervangen deze Gebruiksvoorwaarden alleen voor zover de inhoud of bedoeling van dergelijke specifieke voorwaarden niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden.

VASCO-fulfilment B.V.behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot de website/het WMS of de inhoud en/of structuur daarvan. VASCO-fulfilment B.V.behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website/het WMS om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te beëindigen of te beperken.

GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN
Hoewel er zorg is besteed aan de juistheid van de informatie op deze website/dit WMS aanvaart VASCO-fulfilment B.V. geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt geleverd ‘in de huidige staat’ en ‘zoals beschikbaar’. VASCO-fulfilment B.V.wijst hierbij uitdrukkelijk alle garanties of verklaringen van welke aard dan ook af, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor enig bepaald doel, niet-inbreuk, of met betrekking tot de werking van deze website of de inhoud.

VASCO-fulfilment B.V. geeft geen garanties of doet geen enkele verklaring met betrekking tot de veiligheid van deze website. U erkent dat de gegeven informatie kan worden onderbroken. VASCO-fulfilment B.V. garandeert niet dat de website/dit WMS of de servers, die deze website/dit WMS beschikbaar maken, of elektronische communicatie die door VASCO-fulfilment B.V. wordt verzonden vrij zijn van virussen of enige andere schadelijke elementen.

In geen geval zal VASCO-fulfilment B.V. of een van haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijkomende, strafrechtelijke, speciale of incidentele schade (inclusief maar niet beperkt tot schade wegens winstderving, contract- en bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsgegevens). Als gevolg van, voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website/dit WMS of de Inhoud, zelfs als VASCO-fulfilment B.V.is gewezen op het ontstaan van dergelijke schade. Elke actie die wordt ingesteld tegen VASCO-fulfilment B.V.met betrekking tot of in verband met deze website/dit WMS moet binnen een (1) jaar na de datum van het betreffende voorval kenbaar worden gemaakt aan en aangemeld bij VASCO-fulfilment B.V.

Deze website/dit WMS kan links bevatten naar andere websites en/of WMS-systemen die niet onder de controle staan van VASCO-fulfilment B.V.VASCO-fulfilment B.V.is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites en/of WMS-systemen. VASCO-fulfilment B.V. biedt dergelijke links alleen voor het gemak van de gebruiker van deze website/dit WMS. Het opnemen van een link naar een andere website en/of ander WMS impliceert niet dat VASCO-fulfilment B.V.de inhoud van die website/dat WMS goedkeurt.

COPYRIGHT MELDING
Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud (inclusief maar niet beperkt tot software, audio, video, tekst en foto’s) berusten bij VASCO-fulfilment B.V. of haar licentiegevers. Alle rechten op de Inhoud die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Behalve als in deze privacyverklaring anders wordt vermeld, mag geen van het materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot elektronisch, mechanisch, scannen, fotokopiëren, opnemen of anders) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VASCO-fulfilment B.V. of de auteursrechthebbende.

Alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen blijven geldig voor alle reproducties. Toestemming wordt verleend voor het weergeven, kopiëren, distribueren en downloaden van het materiaal op deze website/dit WMS voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de materialen niet wijzigt en dat u alle auteursrechten en andere eigendomsberichten met betrekking tot de materialen bewaart. U mag ook, zonder de toestemming van VASCO-fulfilment B.V., geen materiaal ‘spiegelen’ van deze website/dit WMS naar een andere server. Deze toestemming wordt automatisch beëindigd als u een van deze voorwaarden overtreedt. Na beëindiging moet u alle gedownloade en/of afgedrukte materialen onmiddellijk vernietigen. Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op deze website/dit WMS is mogelijk in strijd met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten en wetten inzake privacy, communicatie, verordeningen en statuten.

Materiaal of informatie die door of in verband met deze website/dit WMS door u wordt verzonden (‘Gebruikersmateriaal’) zal als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden behandeld, en zal onmiddellijk eigendom worden van VASCO-fulfilment B.V., behoudens enig Privacybeleid gepubliceerd op deze website/dit WMS. VASCO-fulfilment B.V. mag dergelijke Gebruikersmaterialen gebruiken zoals zij dit gepast achten, overal ter wereld, zonder verplichting tot schadevergoeding, en vrij van morele rechten, intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke Gebruikersmaterialen.

De website/dit WMS kan verwijzingen bevatten naar specifieke producten en diensten van VASCO-fulfilment B.V. die mogelijk niet (direct) beschikbaar zijn in een bepaald land. Dergelijke verwijzingen houden niet in of garanderen dat dergelijke producten of diensten te allen tijde in een bepaald land beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke VASCO-fulfilment B.V. adviseur. 

HANDELSMERKEN
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, dienstmerken en logo’s die worden weergegeven op de website/het WMS geregistreerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van VASCO-fulfilment B.V.(of haar dochterondernemingen).

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
De informatie op deze website/dit WMS kan bepaalde prognoses of toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot de financiële toestand, de bedrijfsresultaten en het bedrijf van VASCO-fulfilment B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen en bepaalde plannen en doelstellingen van VASCO-fulfilment B.V. met betrekking tot deze dingen. Door hun aard houden projecties en toekomstgerichte verklaringen risico’s en onzekerheden in omdat ze verband houden met gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zullen voordoen.

Er is een aantal factoren dat ervoor kan zorgen dat de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van de resultaten en uitspraken die deze prognoses of toekomstgerichte uitspraken bevatten dan wel impliceren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, niveaus van bedrijfsuitgaven in grote economieën, de niveaus van marketing- en promotie-uitgaven van VASCO-fulfilment B.V. en zijn concurrenten, grondstoffen en personeelskosten, wijzigingen in toekomstige wisselkoersen en rentetarieven (in het bijzonder wijzigingen in de euro en de Amerikaanse dollar kunnen van wezenlijke invloed zijn op de resultaten), veranderingen in belastingtarieven en toekomstige bedrijfscombinaties, acquisities of desinvesteringen en de snelheid van technische wijzigingen.

SPECIFIEKE SOFTWARE BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE/HET WMS
Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van de website/het WMS (de ‘Software’) is het auteursrechtelijk beschermde werk van VASCO-fulfilment B.V. en/of een derde partij die de Software levert. Software die beschikbaar wordt gesteld voor het downloaden van of via deze website/dit WMS is gelicentieerd onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst die wordt meegeleverd met de Software (‘Licentieovereenkomst’).

Een eindgebruiker kan mogelijk geen Software installeren waarop een Licentieovereenkomst van toepassing is, tenzij de eindgebruiker eerst akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke Licentieovereenkomst, is de Software alleen beschikbaar voor gebruik door eindgebruikers en is verder kopiëren, reproductie of herdistributie van de Software uitdrukkelijk verboden.

Garanties met betrekking tot deze Software zijn alleen van toepassing zoals uitdrukkelijk in de toepasselijke Licentieovereenkomst zijn vermeld. VASCO-fulfilment B.V. wijst hierbij uitdrukkelijk alle verdere verklaringen en garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor enig bepaald doel en niet-inbreuk met betrekking tot de Software.

PRIVACYBELEID
VASCO-fulfilment B.V. voldoet aan de wet- en regelgeving van de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ en de EU (‘Wet bescherming persoonsgegevens’ en de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’). Bij VASCO-fulfilment B.V. proberen we u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven en voor ons is het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij het bezoeken van onze website/ons WMS. Er zijn echter momenten waarop we u en/of uw klant om informatie kunnen vragen. We kunnen de volgende informatie van onze klanten en hun klanten verwerken om de diensten te vervullen die we onze klanten bieden:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, land;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gekochte producten (beschrijving, gewicht, afmetingen, bestelde aantallen);
 • Aankoopbedrag;
 • Gekozen verzendoptie en kosten, het adres van waaruit de zending wordt verzonden en vervoerdersinformatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks of via onze klanten kunt geven, kan op de volgende manieren worden gebruikt:

 • Als u ons persoonlijke informatie geeft om informatie in ruil van ons te ontvangen – bijvoorbeeld jaarverslagen of andere informatie over VASCO-fulfilment B.V.- kunnen we die informatie opslaan. Die informatie stelt ons in staat om uw informatieverzoek te vervullen.
 • We kunnen deze persoonlijke informatie die u verstrekt ook gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat deze informatie voor deze doeleinden door ons wordt gebruikt, kunt u eenvoudigweg ‘opt-out’ doen door uw verzoek in te dienen bij VASCO-fulfilment B.V.
 • Persoonlijke informatie van onze klanten zal permanent worden opgeslagen in onze website/ons WMS back-end om onze diensten te kunnen uitvoeren.
 • Persoonlijke informatie van de klanten van onze klanten kan worden:
  • Gedeeld met vervoerders om onze diensten uit te kunnen voeren.
  • Gedeeld met WMS/ERP/TMS/Webshop-systemen van onze klanten om daarmee onze diensten uit te kunnen voeren. In dit geval worden alle berichten versleuteld om ervoor te zorgen dat geen persoonlijke informatie van onze klanten en hun klanten openbaar wordt.
  • Gebruikt om verzend- en bezorgopties te identificeren en te tonen.
  • Opgeslagen in onze database voor een maximum van 3 volledige maanden na de uitvoering van uw bestelling om onze diensten uit te kunnen voeren.
 • Persoonlijke informatie kan worden opgehaald via rapporten van onze klanten, ze hebben alleen toegang tot de informatie van hun klanten.
 • We zullen uw persoonlijke gegevens niet opzettelijk verkopen of verstrekken aan derden die niet onze dochterondernemingen of joint venture-partners zijn.
 • Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen buiten VASCO-fulfilment B.V.en de daaraan gelieerde ondernemingen met uw toestemming, als dat wettelijk vereist is en om VASCO-fulfilment B.V., haar klanten of het publiek te beschermen, of met bedrijven die VASCO-fulfilment B.V. helpen zijn verplichtingen jegens u na te komen, en in dit laatste geval enkel met partners die de verplichting van VASCO-fulfilment B.V. delen om uw privacy en gegevens te beschermen.
 • Als u informatie bekijkt of downloadt, kunnen we het bezoek volgen via het gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die een website/een WMS overbrengt naar de harde schijf van een individu voor archiveringsdoeleinden. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en u vindt cookies op de meeste belangrijke websites/WMS-systemen. Cookies helpen VASCO-fulfilment B.V.om informatie aan te passen aan uw voorkeuren en om te zien welke delen van de website/het WMS het meest worden bezocht. VASCO-fulfilment B.V. gebruikt nooit cookies om informatie van uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren. Het is echter mogelijk dat u de website/het WMS niet volledig kunt gebruiken.
 • De website/het WMS kan links naar websites bevatten die niet van VASCO-fulfilment B.V. zijn. Houd er rekening mee dat andere websites/WMS-systemen die via onze site kunnen worden geopend persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op de informatiepraktijken van de websites/WMS-systemen van derden die zijn gekoppeld aan onze website/ons WMS. VASCO-fulfilment B.V.is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke websites/WMS-systemen van derden.
 • Gezien de beperkte aard van de gegevens die we verwerken voor onze klanten, is VASCO-fulfilment B.V. niet genoodzaakt tot het hebben van een ‘Data Protection Officer’ of ‘Privacy Officer’. Eventuele vragen en/of problemen kunnen echter via een e-mail worden gemeld aan ‘info@vasco-fulfilment.nl’.
 • Als er zich een inbreuk op de beveiliging voordoet met het risico dat persoonlijke informatie openbaar wordt, zullen we onze procedure voor inbreuk op de beveiliging uitvoeren:
  • We zullen de inbreuk op de beveiliging melden aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Indien nodig stellen we de personen op de hoogte van wie persoonlijke informatie mogelijk gevaar loopt.
  • We zullen de procedure van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens volgen zoals beschreven in dit document onder het onderwerp ‘Procedure data lekken’
 • Alle medewerkers die werkzaam zijn voor VASCO-fulfilment B.V. hebben een ‘geheimhoudingsverklaring’ ondertekend, waarin het volgende staat:
  • Dat er geen gegevens en/of persoonlijke informatie van de website/het WMS aan derden mag worden verstrekt.
  • Dat er geen gegevens en/of persoonlijke informatie van de website/het WMS lokaal mag worden opgeslagen op hun computer en/of in een persoonlijk archief.
  • Dat er geen gegevens en/of persoonlijke informatie van de website/het WMS lokaal opgehaald mag worden op verzoek van klanten. Onze klanten hebben toegang tot de website/het WMS op een niveau waarop zij deze gegevens van hun eigen klanten en zendingen zelf kunnen ophalen.
  • Dat elke mogelijke inbreuk op de beveiliging rechtstreeks aan de directie van VASCO-fulfilment B.V. gerapporteerd dient te worden, dus ook mogelijke beveiligingsinbreuken met betrekking tot persoonlijke informatie van onze klanten en hun klanten.
  • Het volgen van de volgende veiligheid procedures;
   • Clean desk policy
   • Laptop niet onbemand achterlaten
   • Laptop nooit achterlaten in de auto
   • Oude documenten op juiste manier vernietigen
   • Zorgvuldig gebruik van USB-sticks
   • Minimaal 2 keer per jaar het wachtwoord voor toegang tot de website/WMS aanpassen
   • Bij support werkzaamheden gebruikmaken van het support ticket systeem
   • Bij project werkzaamheden documenten opslaan in het project management systeem en NIET lokaal op de PC.
 • Als VASCO-fulfilment B.V. nieuwe technologieën ontwikkelt voor het verwerken van gegevens en/of persoonlijke informatie, zal altijd een ‘Privacy Impact Assessment’ worden uitgevoerd (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-gegevenseschermseffectbeoordeling- Rijksdienst-pia).
 • VASCO-fulfilment B.V.is NIET verantwoordelijk voor het gebruik van persoonlijke informatie die zij uit hun account halen over hun klanten van de VASCO-fulfilment B.V. website/het WMS.
 • VASCO-fulfilment B.V. heeft met al haar klanten een “verwerkers overeenkomst” afgesloten. Een voorbeeld hiervan kunt u aanvragen via info@vasco-fulfilment.nl met als onderwerp ‘Verwerkersovereenkomst’.

 

Privacy Policy | Verwerkersovereenkomst | Algemene voorwaarden | Contact
VASCO-fulfilment | Twijnstraweg 15 | 2941 BW Lekkerkerk | +31(0)85 022 0009 | info@vasco-fulfilment.nl