Logistieke Service Voorwaarden VASCO-fulfilment B.V.

Artikel 1: Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Logistieke activiteiten: alle werkzaamheden, waaronder lossen, inslag, opslag, uitslag,
  laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend
  gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en –beheer, evenals vervoer, doen
  vervoeren en het doen van douaneaangiften met betrekking tot zaken.
 • Logistiek centrum: de ruimte(n) waar de Logistieke activiteiten plaatsvinden.
 • Logistieke dienstverlener: degene die de overeenkomst met Partner sluit en uit dien hoofde de Logistieke activiteiten verricht.
 • Hulppers(o)on(en): al diegenen van wie de Logistieke dienstverlener gebruik maakt voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten – niet zijnde de ondergeschikten van de Logistieke dienstverlener.
 • Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het uitvoeren van de Logistieke activiteiten
  aan de Logistieke dienstverlener geeft en daartoe met deze de overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: de door de Logistieke dienstverlener en Opdrachtgever met elkaar
  gesloten overeenkomst met betrekking tot de door de Logistieke dienstverlener uit te
  voeren Logistieke activiteiten, waar deze voorwaarden voor Logistieke activiteiten deel
  van uitmaken.
 • Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst,
  waaronder begrepen deze voorwaarden welke in het navolgende steeds worden
  aangeduid als ‘deze Voorwaarden’ of ‘de onderhavige Voorwaarden’.
 • Overmacht: alle omstandigheden die een zorgvuldig logistieke dienstverlener niet heeft
  kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder
  overmacht wordt onder meer verstaan: brand, explosie en overstroming als gevolg van
  natuurgeweld, alsmede de gevolgen daarvan.
 • Werkdagen: alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en erkende
  feestdagen en in het land of de regio van uitvoering van de Logistieke activiteiten
  erkende feest- en rustdagen.
 • Zaken: de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Logistieke
  dienstverlener of diens Hulppersoon door of namens de Opdrachtgever ter beschikking
  gestelde zaken.
 • Inontvangstneming: de handeling ten gevolge waarvan de Opdrachtgever de macht
  over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Logistieke
  dienstverlener of diens Hulppersoon opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke
  macht over de Zaken uit te oefenen.
 • Aflevering: de handeling ten gevolge waarvan de Logistieke dienstverlener de macht
  over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Opdrachtgever of
  van een door de Opdrachtgever aangewezene rechthebbende of van de ter zake
  bevoegde autoriteiten opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de
  Zaken uit te oefenen, dan wel in geval de Logistieke dienstverlener zich tot doen
  vervoeren heeft verbonden, de handeling ten gevolge waarvan de Logistieke
  dienstverlener de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende
  instemming van de vervoerder opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de
  feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen.
 • Doen vervoeren: het ten behoeve van de Opdrachtgever doen vervoeren van de Zaken
  door daartoe met één of meer vervoerders één of meer passende
  vervoerovereenkomsten te sluiten.
 • Voorraadverschil: het ten behoeve van de Opdrachtgever doen vervoeren van de Zaken
  door daartoe met één of meer vervoerders één of meer passende
  vervoerovereenkomsten te sluiten.

Artikel 2: Werkingssfeer

 • 2.1 Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke
  handelingen met betrekking tot de te verrichten Logistieke activiteiten, voor zover deze niet
  zijn onderworpen aan dwingend recht. Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de
  Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard
  door de Logistieke dienstverlener. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de
  Overeenkomst is geëindigd, deze Voorwaarden van toepassing.
 • 2.2 De Logistieke dienstverlener is gerechtigd voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten
  Hulppersonen in te schakelen, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen.
  Indien ondergeschikten of Hulppersonen buiten overeenkomst worden aangesproken ter
  zake van werkzaamheden waartoe zij door de Logistieke dienstverlener zijn gebruikt, is te
  hunner behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige Voorwaarden en
  Overeenkomst opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van
  aansprakelijkheid kunnen beroepen.
 • 2.3 Indien de Logistieke dienstverlener zich verbindt tot vervoer gelden, met inachtneming van
  deze Voorwaarden, naast (dwingendrechtelijke) verdragen, wetten en wettelijke regelingen,
  de bepalingen uit de vervoerdocumenten alsmede, voor nationaal Nederlands wegvervoer
  en voor zover daarvan niet in deze Voorwaarden of de Overeenkomst wordt afgeweken, de
  Algemene Vervoer Condities (AVC) , in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de
  rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming van de
  Overeenkomst, tenzij een andere versie is overeengekomen.
  Voor zeevervoer gelden bij gebreke van een cognossement de Hague Visby Rules, zoals
  gewijzigd bij het Protocol van 22 december 1979, dan wel de Rotterdam Rules ingeval deze
  in werking zijn getreden, tenzij anders overeengekomen. Het vervoer omvat niet het laden in
  en lossen uit vervoermiddelen op het Logistiek centrum.
  Onder de in het onderhavige artikel genoemde vervoerdocumenten wordt verstaan het
  vervoerdocument dat door de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon is afgegeven
  dan wel als afzender is ondertekend.
  Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten, wettelijke regelingen en condities
  aansprakelijkheden ongeregeld laten, geldt ter zake de bij het tot stand komen van de
  Overeenkomst gedeponeerde versie van de onderhavige Voorwaarden
 • 2.4 Ingeval de Logistieke dienstverlener zich ter zake van het vervoer van Zaken, al dan niet op
  bepaalde trajecten of met betrekking tot bepaalde vervoermodaliteiten, uitdrukkelijk verbindt
  tot het doen vervoeren daarvan, zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden
  (algemene voorwaarden van FENEX) in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de
  rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming
  van de Overeenkomst (‘de Nederlandse Expeditievoorwaarden’), tenzij een andere versie is
  overeengekomen. 
 • 2.5 Ingeval de Logistieke dienstverlener zich verbindt tot het verrichten van douaneformaliteiten
  (daarbij inbegrepen formaliteiten ter zake opslag in douane-entrepot) en/of tot fiscale
  vertegenwoordiging, zijn daarop van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden in de
  versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en
  Rotterdam ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst (‘de Nederlandse
  Expeditievoorwaarden’), tenzij een andere versie is overeengekomen.

Artikel 3: Verplichtingen van de Logistieke dienstverlener

De logistiek dienstverlener is verplicht:

 • 3.1 de overeengekomen Zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te
  (doen) nemen, mits deze deugdelijk verpakt zijn, de juiste documenten aanwezig zijn en
  de Zaken aan hem of zijn Hulppersoon ter beschikking zijn gesteld.
 • 3.2 zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen op het Logistiek centrum en de
  in- en uitslag van Zaken, tenzij deze naar het oordeel van de Logistieke dienstverlener of
  zijn Hulppersoon zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken,
  dat deze werkzaamheden niet van hem of zijn Hulppersoon kunnen worden gevergd.
 • 3.3 de Logistieke activiteiten met betrekking tot de Zaken te laten plaatsvinden in het met de
  Opdrachtgever overeengekomen Logistiek centrum;
  a. indien geen specifiek Logistiek centrum is overeengekomen, is de Logistieke
  dienstverlener vrij een geschikte ruimte te kiezen en Zaken tussen geschikte ruimten
  te verplaatsen.
  b. indien een specifiek Logistiek centrum is overeengekomen, is de Logistieke
  dienstverlener bevoegd de Zaken in overleg met de Opdrachtgever te verplaatsen
  indien dit wenselijk is voor een goede bedrijfsvoering en/of een goede uitvoering van
  de Logistieke activiteiten. De Opdrachtgever mag toestemming voor verplaatsing niet
  weigeren, indien de nieuwe ruimten gelijkwaardig of beter zijn;
 • 3.4 de verplaatsing als bedoeld in lid 3 van dit artikel voor zijn rekening te laten
  plaatsvinden, tenzij de verplaatsing moet geschieden:
  a. in het belang van de Opdrachtgever, dan wel in zijn opdracht, en/of;
  b. ten gevolge van omstandigheden waarvoor de Logistieke dienstverlener niet
  aansprakelijk is en/of;
  c. ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en/of risico van
  de Logistieke dienstverlener komen, en/of;
  d. ten gevolge van regelgeving en/of op aanwijzing van de bevoegde autoriteiten;

het vervoer in verband met de verplaatsing vindt plaats onder toepassing van de
regelingen genoemd in artikel 2 lid 3 van deze Voorwaarden;

 • 3.5 alle, ook niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeiende maatregelen te nemen
  ter bescherming van het belang van de Opdrachtgever en van zijn Zaken. Waar mogelijk
  pleegt hij voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Indien geen tijdig voorafgaand
  overleg mogelijk is, neemt de Logistieke dienstverlener de maatregelen die hem het
  beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever
  daaromtrent.
 • 3.6 zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit de Overeenkomst te verzekeren op basis van
  gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden en de Opdrachtgever op aanvraag een kopie
  van het verzekeringscertificaat te verstrekken.
 • 3.7 de Opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor risico van de
  Opdrachtgever toe te laten tot de plaatsen waar de Zaken zich bevinden tijdens
  kantooruren op Werkdagen, tenzij anders overeengekomen, mits:
  a. de gewenste toegang tijdig tevoren aan de Logistieke dienstverlener kenbaar is
  gemaakt;
  b. de Opdrachtgever akkoord gaat met begeleiding door de Logistieke dienstverlener;
  c. de inspectie plaatsvindt volgens de huisregels van de Logistieke dienstverlener;
  d. de door de Opdrachtgever tijdens de inspectie verkregen informatie omtrent andere in
  de ruimte(n) aanwezige Zaken niet met derden wordt gedeeld.
  Eventuele aan de inspectie verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever;
 • 3.8 bijkomende werkzaamheden in overleg met en in opdracht van de Opdrachtgever te
  verzorgen, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van de Logistieke dienstverlener
  kunnen worden verlangd.
 • 3.9 schades aan en manco’s op in ontvangst te nemen en in ontvangst genomen Zaken zo
  spoedig mogelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever te melden en aan deze ter zake
  instructies te vragen.
 • 3.10 in te staan voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van het door hem te gebruiken
  materiaal.
 • 3.11 de Zaken hetzij in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen, hetzij in de
  overeengekomen staat af te leveren.
 • 3.12 tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle feiten en
  gegevens die hem uitsluitend door uitvoering van de Overeenkomst bekend zijn, met
  uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt
  op basis van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het
  kader van een normale bedrijfsvoering.

Artikel 4: Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Logistieke dienstverlener

Indien de Logistieke dienstverlener bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van één of meerdere van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 3 kan de Opdrachtgever,
onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel 5, de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:
– hij de Logistieke dienstverlener door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft
aangegeven waarin de Logistieke dienstverlener is tekort geschoten en deze daarbij een
termijn van minimaal dertig dagen voor nakoming heeft gesteld en;
Pagina 10 van 21
– de Logistieke dienstverlener bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan.
Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid niet indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener

 • 5.1 De Logistieke dienstverlener is, behoudens Overmacht en het overige in deze
  Voorwaarden bepaalde, aansprakelijk voor schade aan en/of het verlies van de Zaken,
  ontstaan tijdens de periode van Inontvangstneming tot Aflevering. De Logistieke
  dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet
  nakomen door de Opdrachtgever van enige krachtens deze of afzonderlijke
  O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, op de
  Opdrachtgever rustende verplichting.
 • 5.2 In geval van vervoer is de Logistieke dienstverlener aansprakelijk tot maximaal de voor
  de betreffende vervoersmodaliteit(en) in de geldende regelgeving gestelde
  aansprakelijkheidslimieten, tenzij anders overeengekomen. De Logistieke dienstverlener
  is daarbij niet aansprakelijk voor zover de schade zijn oorzaak vindt in het ontbreken of
  de gebrekkigheid van de verpakking van de Zaken die gelet op hun aard of de wijze van
  vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn en de Logistieke dienstverlener
  aannemelijk maakt dat de schade een gevolg heeft kunnen zijn van deze oorzaak. In
  geval van wegvervoer door de Logistieke dienstverlener de Zaken niet op de
  overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst worden genomen, is de
  aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade beperkt tot niet meer dan
  tweemaal de vracht zoals overeengekomen voor het wegvervoerdeel, doch maximaal
  10.000 SDR; doch niet alvorens de Opdrachtgever de Logistieke dienstverlener een
  uiterste termijn heeft gesteld en de Logistieke dienstverlener bij afloop daarvan nog niet
  aan zijn verplichting heeft voldaan.
 • 5.3 Met betrekking tot de overige Logistieke activiteiten is de aansprakelijkheid van de
  Logistieke dienstverlener voor schade aan of verlies van de Zaken beperkt tot 4 SDR per
  kilogram brutogewicht van de beschadigde of verloren Zaken, met een maximum van
  100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde
  schadeoorzaak.
 • 5.4 De door de Logistieke dienstverlener te vergoeden schade ten gevolge van
  beschadiging of verlies van de Zaken zal nimmer meer bedragen dan de door de
  Opdrachtgever te bewijzen waarde van de Zaken. Bij gebreke van bewijs geldt de
  gangbare marktprijs voor goederen van dezelfde aard en kwaliteit, geldend op de plaats
  en het tijdstip van Inontvangstneming.
 • 5.5 Onder toepassing van het bepaalde in artikel 5 lid 7, is de aansprakelijkheid van de
  Logistieke dienstverlener voor alle andere schade dan schade aan en/of verlies van de
  Zaken, beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en
  dezelfde schadeoorzaak, met dien verstande – en met inachtneming van deze
  beperking van aansprakelijkheid tot 10.000 SDR – dat in het geval door de Logistieke
  dienstverlener douaneformaliteiten worden verricht of door deze als fiscaal
  vertegenwoordiger wordt opgetreden, de Logistieke dienstverlener niet aansprakelijk is
  voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door
  schuld of nalatigheid van de Logistieke dienstverlener.
 • 5.6 Eventuele Voorraadverschillen dienen te blijken uit opname van de fysieke voorraad,
  welke opname voor rekening van de Opdrachtgever tenminste eenmaal per jaar en
  tevens op het moment dat de Overeenkomst eindigt dient plaats te vinden.
  Eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weg geboekt.
  Van enige aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener voor Voorraadverschillen
  kan slechts sprake zijn indien en voor zover, in de rekeneenheid die voor de registratie
  van de voorraad wordt gehanteerd, de tekorten (manco’s) eventuele overschotten
  overtreffen met minstens één procent van het aantal, dat op jaarbasis betreffende die
  Zaken onderwerp is van de Overeenkomst. Elke aanpassing door de Logistieke
  dienstverlener van zijn voorraadadministratie, niet ten gevolge van in- en uitslag van
  goederen, zal zo spoedig mogelijk door hem aan de Opdrachtgever worden gemeld. Ten
  overvloede wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze Voorwaarden ook de
  aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener wegens Voorraadverschillen
  beheersen, met inbegrip van de aansprakelijkheidslimieten omschreven in artikel 5 lid 3.
 • 5.7 De Logistieke dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade
  en immateriële schade, hoe ook ontstaan.
 • 5.8 De Logistieke dienstverlener kan zich niet beroepen op de in het onderhavige artikel
  bepaalde aansprakelijkheidslimieten in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van
  hemzelf.
 • 5.9 Indien de Logistieke dienstverlener door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt
  aangesproken ter zake van bij de uitvoering van de Logistieke activiteiten ontstane
  schade, dan is de Logistieke dienstverlener niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn
  op grond van de Overeenkomst.
 • 5.10 Kan de Logistieke dienstverlener ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een
  gedraging van een Hulppersoon of ondergeschikte aan de Overeenkomst een
  verweermiddel jegens de Opdrachtgever ontlenen, dan kan ook de Hulppersoon of
  ondergeschikte, indien zij op grond van deze gedraging door de Opdrachtgever wordt
  aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook de Hulppersoon of
  ondergeschikte zelf partij bij de overeenkomst.
 • 5.11 Wordt een Logistieke dienstverlener ter zake van beschadiging of verlies van een zaak
  of vertraging in de aflevering, buiten overeenkomst aangesproken door iemand die geen
  partij is bij de Overeenkomst of een door of namens de Logistiek dienstverlener gesloten
  overeenkomst tot vervoer, dan is hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit
  overeenkomst zou zijn.

Artikel 6: Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht:

 • 6.1 de Logistieke dienstverlener tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen
  omtrent de Zaken alsmede de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te
  weten dat zij voor de Logistieke dienstverlener van belang zijn, tenzij hij aantoont dat de
  Logistieke dienstverlener deze gegevens kent of behoort te kennen. De Opdrachtgever
  staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn en alle instructies en ter
  beschikking gestelde Zaken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving;
 • 6.2 indien Zaken en/of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen,
  waaronder begrepen douane- en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient de
  Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten te verstrekken welke voor de
  Logistieke dienstverlener noodzakelijk zijn om aan die bepalingen te voldoen;

Het verstrekken van inlichtingen en / of documenten aan de Logistieke dienstverlener,
vereist voor het verrichten van formaliteiten in verband met de hiervoor bedoelde
overheidsbepalingen, houdt een instructie daartoe in. De Logistieke dienstverlener is
steeds gerechtigd deze instructie al dan niet op te volgen;

 • 6.3 de overeengekomen Zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen plaats, tijd
  en wijze, vergezeld van een wegvervoer-vrachtbrief (voor zover nodig) en van de
  overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens
  regelgeving van overheidswege vereiste documenten ter beschikking van de Logistieke
  dienstverlener of diens Hulppersoon te stellen;
 • 6.4 zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen van Zaken, tenzij:
  – artikel 3 lid 2 van toepassing is, of;
  – partijen anders overeenkomen, of;
  – uit de aard van het voorgenomen vervoer – in aanmerking genomen de te vervoeren
  Zaken en het ter beschikking gestelde voertuig – anders voortvloeit.
 • 6.5 de Logistieke dienstverlener c.q. diens ondergeschikten en/of Hulppersonen op diens
  eerste verzoek te vrijwaren ingeval deze door derden buiten overeenkomst wordt
  aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, op enigerlei wijze verband
  houdend met de uitvoering van deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op
  beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, met inbegrip van aanspraken wegens
  productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten. Deze
  vrijwaringsverplichting geldt indien de Opdrachtgever niet voldeed aan enige verplichting
  die de wet, deze Voorwaarden of de Overeenkomst hem opleggen, of ingeval de schade
  dan wel het financiële nadeel wordt veroorzaakt door omstandigheden welke zijn
  gelegen in de risicosfeer van de Opdrachtgever;
 • 6.6 in te staan voor de door hem aan de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon ter
  beschikking gestelde Zaken en materiaal;
 • 6.7 naast de overeengekomen vergoeding, de eventuele andere uit deze of afzonderlijke
  O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden
  voortvloeiende kosten tijdig te vergoeden;
 • 6.8 kosten voor inspecties, vervolgwerkzaamheden, opruimingswerkzaamheden, en afvoer
  van afval ontstaan ten gevolge van de uitvoering van deze of afzonderlijke
  O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden tijdig te
  vergoeden;
 • 6.9 bij beëindiging van de Overeenkomst de zich bij de Logistieke dienstverlener of diens
  Hulppersoon bevindende Zaken uiterlijk op de laatste werkdag vóór de datum van
  beëindiging van de Overeenkomst in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, zulks
  na betaling van al hetgeen aan de Logistieke dienstverlener verschuldigd is en van
  datgene, waarvan op die dag bekend is dat het verschuldigd zal gaan zijn. Voor hetgeen
  de Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd zal worden, voor
  zover al bekend en/of in redelijkheid door de Logistieke dienstverlener geschat, kan de
  Opdrachtgever volstaan met het stellen van naar het oordeel van de Logistieke
  dienstverlener voldoende zekerheid;
 • 6.10 tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle feiten en
  gegevens die hem uitsluitend op basis van de Overeenkomst bekend zijn, met
  uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt
  op basis van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het
  kader van een normale bedrijfsvoering.
 • 6.11 de Zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, indien deze naar
  het oordeel van de Logistieke dienstverlener zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een
  dusdanige overlast veroorzaken, dat van hem niet kan worden gevergd deze langer in
  opslag te houden. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 geschiedt de uitslag en
  de belading door of namens de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico;

Artikel 7: Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtgever

 • 7.1 Indien de Opdrachtgever bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
  één of meerdere van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 leden 1 t/m 10 kan de
  Logistieke dienstverlener onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade de
  Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat hij de
  Opdrachtgever door aangetekend schrijven een uiterste termijn van minimaal veertien
  dagen voor nakoming heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan
  zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het
  belang van de Logistieke dienstverlener bij een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf
  op onevenredige wijze zou worden geschaad, kan hij ook zonder inachtneming van een
  uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden.
 • 7.2 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan een of meerdere van zijn verplichtingen als
  vermeld in artikel 6 leden 1 t/m 8, is de Logistieke dienstverlener bevoegd de nakoming
  van zijn verbintenis op te schorten. Dit opschortingsrecht kan ook worden ingeroepen
  tegen de schuldeisers van de Opdrachtgever.
 • 7.3 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6
  leden 9 en 11, is de Logistieke dienstverlener gerechtigd tot:
  a. het verplaatsen van de Zaken naar andere ruimten voor rekening en risico van de
  Opdrachtgever, en/of;
  b. het onderhands of publiekelijk verkopen van de Zaken voor rekening van de
  Opdrachtgever na verloop van veertien dagen na aangetekende verzending aan de
  Opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop,
  zonder dat daarbij enige verdere formaliteit in acht genomen zal behoeven te
  worden;
  c. het abandonneren of vernietigen van de Zaken indien aannemelijk is dat bij verkoop
  van de Zaken de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien, ondanks een
  redelijke poging daartoe van de Logistieke dienstverlener, geen koper gevonden kan
  worden, waarbij de kosten voor het abandonneren of vernietigen steeds voor
  rekening van de Opdrachtgever zijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

 • 8.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het Logistiek centrum en/of de
  bezittingen van de Logistieke dienstverlener, van diens Hulppersonen, van diens
  ondergeschikten en van diens andere Opdrachtgevers, alsmede voor personenschade,
  veroorzaakt door de Opdrachtgever zelf, zijn Zaken, daaronder begrepen ook de
  verpakking van zijn Zaken, zijn Hulppersonen, ondergeschikten en de door hem
  aangewezen personen.
 • 8.2 De Opdrachtgever is jegens de Logistieke dienstverlener aansprakelijk voor alle schade,
  waaronder boeten, interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder
  begrepen gevolgen wegens niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten, ten
  gevolge van onder meer de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van zijn
  instructies en de door hem verschafte gegevens en/of documenten, het niet of niet tijdig
  ter beschikking stellen van de Zaken op de afgesproken tijd, plaats en wijze alsmede het
  niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies
 • 8.3 De Opdrachtgever is jegens de Logistieke dienstverlener aansprakelijk voor alle schade
  veroorzaakt door het niet nakomen van diens verplichtingen uit hoofde van deze of
  afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde
  V(v)oorwaarden.
 • 8.4 De Opdrachtgever moet aan de Logistieke dienstverlener de aan deze terzake van
  overbelading bij wegvervoer opgelegde boete vergoeden. Indien de Opdrachtgever het
  bewijs kan overleggen van een beboeting voor overtreding van artikel 2.6 lid 2 uit de
  Wet wegvervoer goederen, dan vervalt deze bepaling, behoudens in geval van kwade
  trouw.

Artikel 9: Overig

 • 9.1 De Logistieke dienstverlener kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen
  ingeval de Opdrachtgever:
  – zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;
  – de vrije beschikking over zijn vermogen of een belangrijk deel daarvan verliest;
  – zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
  – in staat van faillissement wordt verklaard;
  – een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
  – surseance van betaling aanvraagt;
  – de beschikking over zijn goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge
  van beslaglegging door derden;
  – niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 lid 11.
 • 9.2 Wanneer na Inontvangstneming van de Zaken, door de Logistieke dienstverlener het
  vervoer redelijkerwijs niet of niet binnen redelijke tijd kan worden aangevangen,
  voortgezet of voltooid, is de Logistieke dienstverlener verplicht zulks aan de
  Opdrachtgever mede te delen. Partijen hebben alsdan de bevoegdheid de onderhavige
  vervoerovereenkomst schriftelijk op te zeggen en deze overeenkomst eindigt bij
  ontvangst van deze mededeling. De Logistieke dienstverlener is vervolgens niet
  verplicht voor het verdere vervoer zorg te dragen en is bevoegd de Zaken te lossen en
  op te slaan op een daartoe geschikte plaats; de Opdrachtgever is bevoegd de Zaken tot
  zich te nemen. De in verband met de opzegging met betrekking tot de Zaken gemaakte kosten komen ten laste van de Opdrachtgever. Behoudens overmacht (6:75 BW) is de
  Logistieke dienstverlener verplicht de Opdrachtgever de schade te vergoeden, die deze
  door de opzegging van de overeenkomst heeft geleden, waarbij de aansprakelijkheid
  beperkt is tot niet meer dan tweemaal de vracht zoals overeengekomen voor de
  betreffende vervoersmodaliteit, doch maximaal 10.000 SDR.

Artikel 10: Reclamatie

 • 10.1 Indien de Zaken door de Logistieke dienstverlener worden afgeleverd zonder dat de
  geadresseerde, ten overstaan van de Logistieke dienstverlener de staat daarvan heeft
  vastgesteld, worden de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn
  afgeleverd.
 • 10.2 Indien de Zaken door de Logistieke dienstverlener worden afgeleverd zonder dat de
  geadresseerde, schriftelijke voorbehouden ter kennis van de Logistieke dienstverlener
  heeft gebracht waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is
  aangegeven, worden:
  – indien het verliezen of waarneembare beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik
  van Aflevering;
  – indien het niet uiterlijk waarneembare beschadigingen betreft, binnen de periode die
  op grond van de op de voor Aflevering gekozen vervoersmodaliteit van toepassing
  zijnde wet- en regelgeving is voorgeschreven of, bij gebreke van een (wettelijke)
  regeling, uiterlijk binnen vijf Werkdagen na de Aflevering;
  de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn afgeleverd.
 • 10.3 De dag van de Aflevering wordt bij het bepalen van voornoemde termijnen niet
  meegerekend.
 • 10.4 In geval van nationaal vervoer worden de Zaken indien deze niet zijn afgeleverd binnen
  dertig dagen na de dag waarop zij ten vervoer werden aangenomen en het onbekend is
  waar zij zich bevinden, als verloren aangemerkt.

Artikel 11: Verjaring en verval

 • 11.1 Alle vorderingen in verband met de Overeenkomst verjaren door het enkele verloop van
  twaalf maanden en vervallen door het verloop van achttien maanden.
 • 11.2 De in lid 1 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel of gedeeltelijk verlies,
  beschadiging, vertraging of Voorraadverschil aan vanaf de eerste van de volgende
  dagen:
  a. de dag waarop de Zaken door de Logistieke dienstverlener afgeleverd zijn of
  afgeleverd hadden moeten worden;
  b. de dag waarop de Logistieke dienstverlener van het verlies, de beschadiging of van
  het bestaan van het Voorraadverschil aan de Opdrachtgever mededeling doet.
 • 11.3 Ingeval de Logistieke dienstverlener door derden, waaronder enige overheid, wordt
  aangesproken, vangen de in lid 1 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de
  volgende dagen:
  a. de dag waarop de Logistieke dienstverlener door de derde in rechte is aangesproken;
  b. de dag waarop de Logistieke dienstverlener de tot hem gerichte vordering heeft
  voldaan.
 • 11.4 Ingeval de Logistieke dienstverlener of een door hem ingeschakelde derde tegen de
  aanspraak in bezwaar of beroep is gegaan, vangen de in de leden 1 en 2 genoemde
  termijnen aan op de dag volgende op die, waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep
  definitief is geworden.
 • 11.5 Voor alle overige vorderingen vangen de in lid 1 genoemde termijnen aan vanaf de dag
  waarop deze opeisbaar zijn geworden.
 • 11.6 In ieder geval vangen de in lid 1 genoemde termijnen voor alle vorderingen in verband
  met de Overeenkomst aan vanaf de dag, volgend op die waarop de Overeenkomst
  tussen partijen is geëindigd.

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden

 • 12.1 Alle bedragen, die door de Opdrachtgever aan de Logistieke dienstverlener verschuldigd
  zijn, zullen worden betaald met inachtneming van de daartoe overeengekomen termijn
  of, bij gebreke aan een overeengekomen termijn, binnen veertien dagen na de
  factuurdatum. Deze termijn heeft te gelden als een fatale termijn.
 • 12.2 Indien de Opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de termijn als bedoeld in
  lid 1 van dit artikel betaalt, is hij gehouden daarover de wettelijke (handels)rente te
  betalen conform artikel 6:119a dan wel artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, met ingang van de dag waarop deze betaling uiterlijk had moeten geschieden tot en met de
  dag der algehele voldoening.
 • 12.3 De Logistieke dienstverlener is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke
  kosten ter incasso van de vordering aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De
  buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de
  Opdrachtgever in verzuim is en bedragen 15% van de vordering met een minimum van €
  150,-.
 • 12.4 De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met deze of afzonderlijke
  O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, door enige
  overheid in te vorderen dan wel na te vorderen c.q. na te heffen bedragen alsmede
  daarmee samenhangende boetes, aan de Logistieke dienstverlener te vergoeden.
 • 12.5 De Opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van de Logistieke dienstverlener
  zekerheid te stellen voor hetgeen de Opdrachtgever aan de Logistieke dienstverlener is
  verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de
  Opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten
  stellen of heeft gesteld.
 • 12.6 Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit
  deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde
  V(v)oorwaarden, van het uit anderen hoofde ter zake van de Logistieke activiteiten door
  de Opdrachtgever verschuldigde of van verdere op de Zaken drukkende kosten, met
  vorderingen van de Opdrachtgever of opschorting van voormelde vorderingen door
  Opdrachtgever is niet toegestaan.
 • 12.7 Alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn terstond opeisbaar en vatbaar voor
  verrekening door de Logistieke dienstverlener, indien de gevallen zoals genoemd in
  artikel 7 leden 1 en 2 van deze Voorwaarden zich voordoen.

Artikel 13: Zekerheden

 • 13.1 De Logistieke dienstverlener heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten en
  gelden, die de Logistieke dienstverlener in verband met de Overeenkomst onder zich
  heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.
 • 13.2 De Logistieke dienstverlener kan een retentierecht uitoefenen op alle Zaken,
  documenten en gelden die hij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft of zal
  krijgen, voor alle vorderingen die de Logistieke dienstverlener ten laste van de
  Opdrachtgever en / of de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen, ook ten aanzien
  van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Zaken.
 • 13.3 Op alle Zaken, documenten en gelden die de Logistieke dienstverlener in verband met
  de Overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor
  alle vorderingen die de Logistieke dienstverlener ten laste van de Opdrachtgever en / of
  de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen.
 • 13.4 De Logistieke dienstverlener zal een ieder die ten behoeve van de Opdrachtgever Zaken
  aan de Logistieke dienstverlener toevertrouwt voor het verrichten van Logistieke
  activiteiten, kunnen beschouwen als door de Opdrachtgever gevolmachtigd tot het
  vestigen van een pandrecht op die Zaken.
 • 13.5 Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling
  daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van de
  Logistieke dienstverlener, de Opdrachtgever of hij die Aflevering vordert gehouden op
  verzoek van de Logistieke dienstverlener het gedeelte over de verschuldigdheid
  waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen en voor de betaling van het
  betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid
  te stellen.
 • 13.6 Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij
  de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
 • 13.7 Op eerste verzoek van de Logistieke dienstverlener zal de Opdrachtgever zekerheid
  stellen voor door de Logistieke dienstverlener aan derden of overheden betaalde of te
  betalen kosten en andere kosten die de Logistieke dienstverlener maakt of voorziet te
  zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder onder meer vracht,
  havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.

Artikel 14: Geschillenbeslechting / Arbitrage 

 • 14.1 Alle uit of in verband met (de) O(o)vereenkomst(en) waarop deze Voorwaarden van
  toepassing zijn voortvloeiende geschillen worden uitsluitend onderworpen aan arbitrage
  Pagina 21 van 21
  te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA Arbitragereglement, met uitzondering van
  vorderingen tot € 25.000,- alsmede onbetwiste vorderingen in welk geval
  geschillenbeslechting geschiedt door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 • 14.2 Geen beroep kan worden gedaan op de onder lid 1 genoemde uitzonderingen indien de
  Opdrachtgever is gevestigd in een niet-EU lidstaat.
 • 14.3 Waar toepasselijk zullen arbiters de bepalingen van internationale vervoersverdragen,
  waaronder onder meer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
  vervoer van goederen over de weg (CMR), toepassen. Opdrachtgever staat er jegens de
  Logistieke dienstverlener voor in dat de aflader, de geadresseerde en de overige
  ladingbelanghebbenden in geval van schade aan de Zaken en / of vertraging in de
  aflevering daarvan, gebonden zullen zijn aan het bepaalde in dit beding.

Artikel 15: Slotbepalingen

 • 15.1 Alle O(o)vereenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn
  onderworpen aan Nederlands recht.
 • 15.2 Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de
  Logistieke dienstverlener.

Artikel 16: Aanbevolen citeertitel

De onderhavige Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “LSV 2014”.

In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van
deze Voorwaarden.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

VASCO-fulfilment B.V.

Twijnstraweg 15

2941 BW Lekkerkerk

Telefoon: +31(0)85 022 0009

Email: info@vasco-fulfilment.nl